วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 9
16 ธันวาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ดูภาพประกอบ

27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ดูภาพประกอบ

 
โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 8
29 ตุลาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ดูภาพประกอบ
5 กุมภาพันธ์  2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดูภาพประกอบ
17 มกราคม  2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดูภาพประกอบ
 
โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 7
12 กันยายน  2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูภาพประกอบ
10 กันยายน  2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูภาพประกอบ
 
โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 6
6 กันยายน  2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูภาพประกอบ
27 สิงหาคม  2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดูภาพประกอบ
15 มิถุนายน  2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลันเรศวร ดูภาพประกอบ
12 มิถุนายน  2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัสยาม ดูภาพประกอบ
 
โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 5
14 ธันวาคม  2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์  ดูภาพประกอบ
17 ธันวาคม  2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูภาพประกอบ
 
โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 4
8 กุมภาพันธ์  2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพประกอบ
9 กุมภาพันธ์  2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ดูภาพประกอบ
14-15 กุมภาพันธ์  2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ดูภาพประกอบ
23 กุมภาพันธ์  2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเซีย ดูภาพประกอบ
 

โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 3
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ดูภาพประกอบ
 
 
โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 2
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตครั้งที่ 2 ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูภาพประกอบ
 
 
โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ร้านยาสำหรับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ปีที่ 1
13 ตุลาคม  2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ 
ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ดูภาพประกอบ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ดูภาพประกอบ
 
 
     
  โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์การจัดยา-จ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาโรงพยาบาล ดูภาพประกอบ
    - คณะการจัดการ ป.โทฯ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ดูภาพประกอบ
     
     
  โครงการสนับสนุนระบบซอฟฟต์แวร์บริหารคลินิกสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฯ ดูภาพประกอบ
  โครงการสนับสนุนระบบซอฟฟต์แวร์บริหารคลินิกกายภาพบำบัด สำหรับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฯ ดูภาพประกอบ
  โครงการสนับสนุนระบบบริหารจัดการมูลนิธิอโรคยศาล  วัดคำปะมง จ.สกลนคร สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ดูภาพประกอบ
     
 
 
Untitled Document
หน้าหลัก | ที่มา | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | การสนุบสนุน | ระยะเวลา | ความร่วมมือ | ติดต่อเรา
© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020