บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ แพทย์ให้กับวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข,ระบบการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชศาสตร์,เว็บไซต์ ขององค์กรด้านการแพทย์,ซอฟต์แวร์บริหารงานด้านการแพทย์และอื่นๆ ตลอดจนการฝึกอบรมด้าน ต่างๆบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารข้อมูลข่าวสารและช่วยการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภูมิภาค(MedicalHub)ในปีพ.ศ.2553 ในการความรู้เรื่องยารักษาโรค เภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านนี้คือสามารถใช้งานได้เพราะการให้การทำร้านยาในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคติจิตอล(Electronic MedicalRecord:EMR)เกือบทั้งหมดทั้งนี้เพราะข้อมูลดิจิตอลสามารถนำมาประมวลผลสรุปด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นจำนวนลูกค้าต่อปียอดขายกำไรคลังยาการสั่งซื้อยาฯลฯระบบข้อมูลต่างๆ สามารถ เชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวริค์สะดวกในการรับส่งและเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆได้นอกจาก นี้ระบบการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลยังสะดวกและค้นหาได้อย่างรวดเร็วสามารถนำขึ้นเก็บไว้แบบ ออนไลน์บนเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได้ด้วย

.

 
 
     ซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยา (SmartDrugstore) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับเภสัชกรเพื่อช่วย บริหารงานในร้านยาระบบการขายหน้าร้านระบบการเก็บประวัติลูกค้า ระบบสมาชิก การบริหาร คลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหาร ระบบรายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ นิสิตเภสัชกร จะได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมด อันจะทำให้นิสิตเภสัชกรได้เตรียมความพร้อมก่อนที่ จบการศึกษาออกไปดำเนินกิจการด้านยาส่วนตัวนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยาให้มี รูปแบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาเพื่อเป็นร้านยาคุณภาพ ต่อไป
 
 
     บริษัทฯจึงได้พิจารณาที่จะให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาเพื่อให้นิสิตเภสัชกร ได้เรียนรู้ถึงระบบบริหารงานเกี่ยวกับระบบการขายหน้าร้านการบริหารคลังยาPharmacy Guideระบบการบริหารสต๊อกระบบรายงานต่างๆโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ การบริหารงานภายในร้านยามีความสะดวกรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งนิสิตเภสัชกร ทั้งหมดสามารถนำเอาแนวความคิดการบริหารนี้ไปใช้ได้อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน จบออกไปประกอบวิชาชีพโดยการสนับสนุนนี้บริษัทฯจะทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ให้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯตามจำนวนที่คณะฯได้พิจารณาเห็นชอบโดยรวมไม่เกิน10 ไล่เซนส์โดย ารสนับสนนุนี้เป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
     ในหลักสูตรการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป การศึกษาจะเพิ่มเวลาเป็น 6 ปี (Pharm.D) ซึ่งจะเน้นหนักด้านการศึกษาจริงกับผู้ป่วย (Round Ward) และการให้คำปรึกษา (Counseling) การเรียนรู้และการทำงานจะใกล้ชิดกับคนไข้มากขึ้นและมีการทำงานที่ใกล้ชิดกับแพทย์และพยาบาลมากขึ้น ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ระบบการให้คำปรึกษาคนไข้ และการจัดยา (Dispensing) ทั้งหมดที่กล่าว ทางทีมงานเวิลด์เมดิก ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวิชาชีพเภสัชฯ เป็นอย่างดี

ทีมงานเวิลด์เมดิกพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น จากการเก็บข้อมูลตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเภสัชกรต้องการทำงานประจำในโรงพยาบาลและมีร้านยาไปด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลนั้น ส่วนมากปัญหาสำคัญคือ เครื่องเรื่องระบบการจ่ายยา และคลังยา ที่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้น้อยมาก หรือมีก็เซ็ตอัพลำบาก ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือก็มีราคาแพงมาก ถึงแม้แผนกห้องจ่ายยา มีความต้องการใช้ แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีห้องยาโรงพยาบาลส่วนมากที่ยังไม่มีระบบการจ่ายยา ซึ่งหากมีความง่ายในการติดตั้ง ง่ายในการใช้งาน และ มีระบบบริหารคลังยาแบบง่ายๆ ก็น่าจะดีมาก จึงได้เกิดแนวความคิดว่า น่าจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว มาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป หรือ โรงพยาบาลสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันที โดยนำเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้โดย รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงิน ส่งกับให้คนไข้ ได้ทันที ซึ่งจะมีการตัดสต๊อกแบบเรียลไทม์ และมีรายงานสรุปให้ทั้งหมด  ทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น โดยให้มีข้อเด่นต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับคือ ......อ่านข้อมูลโครงการต่อ
 

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDispensing สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย ผศ. ธนพล วีราสา Acting Academic Director (Thai Program)
 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทฯ  โดย คุณกัญญาวีร์ พึลึก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย


“ อโรคยศาล วัดคำประมง ถือเป็นสถานพยาบาลโรคเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้โรคมะเร็งในแนว
ทางการรักษาแบบแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผลการ
รักษาเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ บริษัทฯจึงได้พิจารณาพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพื่อมอบถวายฯเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลคนไข้และระบบวิเคราะห์สำหรับแพทย์และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลการรักษามา
ประมวลผล โดยอัตโนมัติอันจะมีประโยชน์ในการด้านการพัฒนาแนวทางการรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ทางการแพทย์ (Clinical Analysis) อย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์
มาใช้ในการศึกษาและวิจัยต่อยอดในด้านโรคมะเร็งในแนวทางที่ได้กระทำอยู่โดยมีเป้าหมายคือคนไข้
ได้รับการบริการการรักษาที่ดีที่สุดส่งผลต่อคนไข้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติยืนยาวหรือหายขาดจาก
โรคถึงแม้ว่าจะเป็นความหวังแต่หากได้ริเริ่มและมีเป้าหมายอย่างแน่วแน่เชื่อมั่นว่าแนวทางแห่ง
อโรคยศาลแห่งนี้จะเป็นความหวังที่เป็นจริงของคนไข้ทุกคน                
      ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic Sky เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับคลินิก
โรคเฉพาะสถานพยาบาลพิเศษโรงพยาบาล โรคเฉพาะออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานเฉพาะด้าน
(Special Disease Management)โดยทีมงานเวิลด์เมดิกด้วยเจตจำนงค์ที่จะสนับสนุนและช่วย
เหลือสังคมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ของบริษัทฯที่มีมากว่า12ปีจึงได้พัฒนาระบบบริหารงานนี้ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานแบบที่ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและมุ่งเน้นเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่คนไข้ให้ได้รับการบริการการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ กดเพื่อดู     
อ่านต่อ

   


เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ที่บริษัทฯ ได้จัดสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลผู้ที่ได้รับเชื้อ HIV และ ผู้ป่วยโรคเอดส์เพื่อให้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงและค้นหา เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้คำปรึกษาในยามที่ต้องการกำลังใจและข้อปรึกษาทางด้านวิชาการต่าๆ จึงเกิดโครงการ HelpAIDS เพื่อเป้นแหล่งข้อมูลโรคเอดส์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับเชื้อและผู้ป่วย หรือแม้แต่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงหรือคนทั่วไป ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้มีแหล่งข้อมูลไว้ศึกษาและป้องกัน  นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันกับวัดพระบาทน้ำพุ ในการขออนุญาตนำข้อมูลมาเผยแพร่เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลและสามารถบริจาคและสนับสนุนให้กับวัดพระบาทน้ำพุแห่งนี้ เสมือนเป็นการเชื่อมน้ำใจของคนในสังคมเพื่อช่วยเหลือและจุนเจือซึ่งกันและกัน 

   

  นับเป็นระยะเวลากว่า 9 ปีแล้ว ที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำระบบแหล่งศึกษาและวิจัยข้อมูลโรคเอดส์ในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งโดย ศ.นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ โดยจัดทำเป็นระบบ eJournal และ ระบบค้นหา Abstracts ต่างๆ เพื่อให้แพทย์และผู้ต้องการข้อมูลศึกษาด้านการแพทย์สามารถค้นหาการศึกษาและวิจัยด้านเอดส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  ทำให้แพทย์และผู้ที่ต้องการศึกษาต่อยอดได้รับข้อมูลอ้างอิงอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ข้อมูลได้มีการอัพเดทจากศูนย์ Aidsthaidata ณ รพ.ศิริราชฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งข้อมูลการศึกษาโรคเอดส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทีเป็นระบบ eJournal &eAbstracts.  เยี่ยมชมเว็บไซต์  www.aidsthaidata.com

Untitled Document
หน้าหลัก | ที่มา | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | การสนุบสนุน | ระยะเวลา | ความร่วมมือ | ติดต่อเรา
© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020