1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
  2. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือองค์กรหรือสถาบันที่ยังขาดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัยและตอบสนองตรงความต้องการ
  3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ ได้รู้ เข้าใจ และสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางแพทย์อย่างเข้าใจ เมื่อต้องใช้งานจริง
  4. เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ให้การช่วยเหลือสังคม สามารถดำเนินงานและบริหารงานต่อได้อย่างมีระบบ
  5. เพือช่วยส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านการแพทย์ให้เป็นระบบ การบริหารจัดการการให้บริการคนไข้อย่างมีระบบ สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกส่วนทั่วประเทศ
  6. เพื่อช่วยส่งเสริมให้สถาบัน องค์กร มูลนิธิ ทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ด้านสุขภาพและการแพทย์ ระหว่างกัน และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 
   
 
Untitled Document
หน้าหลัก | ที่มา | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | การสนุบสนุน | ระยะเวลา | ความร่วมมือ | ติดต่อเรา
© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020