บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาในการให้การสนับสนุน  จะเน้นทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลชุมชน สถาบันการรักษาแพทย์ทางเลือก มูลนิธิทางการแพทย์ ฯลฯ  โดยการสนับสนุนจะเน้นเรื่องระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ และ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการต่างๆ

    หากการสนับสนุนทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรมีผู้ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง  บริษัทฯจะดำเนินการเชิญองค์กรที่ต้องการสนับสนุนร่วม มาร่วมกับบริษัทฯ ในการให้การสนับสนุน เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับการสนับสนุน

 

 

 

 

 

 
Untitled Document
หน้าหลัก | ที่มา | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | การสนุบสนุน | ระยะเวลา | ความร่วมมือ | ติดต่อเรา
© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020